Deixo aquí l’enllaç al web des d’on farem els cartells per a les activitats de classe. La informació de la imatge de dalt us servirà de guia per començar amb textos bàsics…
No oblideu repassar l’ortografia!

Anuncis

El llibre de lectura que comencem és una bonica antologia de poesia, organitzada d’una manera poc habitual: enlloc d’estar ordenada de manera cronològica, està ordenada per temes, parlant de les estacions de l’any i del cicle de la vida.

Per a poder entendre-la millor, farem unes petites investigacions i n’exposarem els resultats…

TRABAJO DE CLASE

♣ Parte 1:

Organizaremos la clase en cinco grupos durante la Hora-A. Deberéis realizar el esquema de las ideas más importantes de la  parte de la introducción que os haya correspondido. Tendréis que presentar la información a vuestros compañeros con un cartel. Por último, cada componente del grupo tendrá que elegir el poema que va a trabajar de manera individual. En el cartel del grupo deberán aparecer las informaciones siguientes: el título de su tema; la síntesis de las ideas más importantes sin redactar; imágenes relacionadas con el tema general y un índice de los poemas trabajados individualmente con el nombre del alumno responsable entre paréntesis.

 • Grupo 1: El duende de la poesía* y El ciclo de la vida.
 • Grupo 2: La primavera.
 • Grupo 3: El verano.
 • Grupo 4: El otoño.
 • Grupo 5: El invierno.

*Los alumnos que trabajen este tema, podrán elegir también entre estos poemas: Rimas III, IV, V y VII de G.A.Bécquer y La poesía de Pablo Neruda.

 

♣ Parte 2:

Trabajo individual en Hora-B. Cada alumno trabaja individualmente el poema que ha elegido de su grupo. Para ello, bucará las preguntas de comprensión de la guía de lectura del final del libro.

En primer lugar deberá informarse del autor, la época, el estilo y la corriente del poema a analizar.

A continuación, tendrá que leer, entender, buscar las palabras clave y las ideas básicas de su poema. Deberá buscar las emociones que dominan en él.

El alumno preparará la lectura entonada de su poema atendiendo a las pausas, entonaciones, ritmo y gestualidad que considere necesarios para transmitir mejor su significado.

Por último, buscará una imagen que sintetice lo más relevante de su poema y explicará por qué la ha elegido.

 

♣ Parte 3:

Exposiciones orales en Hora-A. Cada grupo realizará la introducción a su tema a partir del cartel que han elaborado.

A continuación, cada alumno del grupo procederá a presentar brevemente y explicar su poema, recitarlo y explicar la imagen elegida (que deberá proyectarse en el aula). Únicamente podrá contar con una copia del poema con anotaciones a los márgenes como guion.

 

EVALUACIÓN

La nota del proyecto de investigación evaluará los siguientes aspectos y comprenderá las siguientes competencias:

 • Contenido de la exposición grupal sobre el tema (Dimensión literaria).
 • Cartel de la exposición grupal (Competencia digital).
 • Nota individual de presentación y explicación del poema (Dimensión literaria / Comprensión lectora).
 • Nota individual de recitado (Comunicación oral).
 • Nota individual de la imagen elegida y la explicación (Comprensión lectora).
 • Nota individual de trabajo en el aula (Comportamiento)

Per a poder fer el treball d’investigació i anàlisi sobre el conte de El Conde Lucanor que us ha tocat, caldrà anar per parts i seguir aquest ordre:

1.- Mirar atentament aquesta presentació per saber com era l’època en la que vivia Don Juan Manuel i les principals característiques de la seva obra El conde Lucanor. És la mateixa que vaig explicar quan vàrem fer la Introdicció a la lectura del llibre.

 

2.- Llegir, entendre i prendre nota dels aspectes de la narració abans de començar l’anàlisi: narrador,  punt de vista, personatges, temps, espais, gènere i subgènere, argument, tema, parts de la narració, intenció de l’obra…  Per entendre’ls, podeu consultar aquest enllaç de Materiales de lengua:

Elementos de la narración

3.- Analitzar com es desenvolupen cadascun dels aspectes teòrics de la narració en el conte que heu de presentar, és a dir, pel que fa als personatges, mirar com són, de quin tipus, si el nom és o no és rellevant per al seu caràcter, si estan caracteritzats de manera directa pel narrador o si els anem coneixent a poc a poc… i així amb tots els aspectes de la narració. Buscar citacions que exemplifiquin el que analitzeu, posar-les entre cometes i citar la pàgina de la que s’han extret.

4.- Dissenyar un cartell en un foli horitzontal que us serveixi per exposar aquesta investigació. El cartell serà l’únic material de suport que podreu tenir a l’hora de l’exposició. Haurà de reunir obligatòriament els següents elements:

 • tres imatges relacionades amb el conte a exposar (cal que les imatges siguin interessants i facin referència a algun aspecte del conte, no val posar-hi ni la foto de l’autor ni la del llibre),
 • els cartells explicatius amb informacions sobre l’anàlisi, tindran un màxim de 10 paraules cadascun,
 • les citacions sobre narració han d’anar entre cometes amb el número de pàgina i podran sobrepassar el límit fixat de paraules,
 • el cartell ha de contenir el títol del conte entre cometes, el seu número en xifres romanes, el títol del llibre en lletra cursiva i el nom seu autor,
 • el cartell ha d’incloure el nom dels alumnes que participen en el treball, el curs i la classe.

5.- Una vegada la professora hagi donat el vist-i-plau a l’anàlisi, haureu de construir el cartell amb els continguts per a l’exposició en format multimèdia, utilitzant el programa que us vagi millor. Recordeu que no heu de posar mai la vostra contrasenya del mail quan us doneu d’alta com a usuaris a un programa o a un lloc web!

6.- Buscar les mesures de seguretat que calgui per tal de poder dur a terme l’exposició a classe a la data acordada: realitzar una captura de pantalla del cartell acabat; fer-ne una fotografia amb el mòbil; enviar en un mail a la resta del grup; imprimir-ho en paper…

7.- Fer una versió narrada i resumida del vostre conte. Dibuixar entre 5 i 7 il.lustracions en tamany Din- A4 que mostrin els moments més importants de la narració. Preparar-ne el muntatge per explicar el vostre conte a classe (de 3 a 5 minuts) amb la tècnica del kamishibai. Llegiu els següents enllaços per entendre en què consisteix i veure’n un exemple:

http://kamishibai.educacion.navarra.es/que-es/

Conde Lucanor-Doña Truhana sueña despierta

8.- Organitzar i assajar la vostra presentació oral que constarà de dues parts:

a) Exposició i explicació dels elements de la narració amb l’única ajuda del cartell confeccionat.

b) Narració del conte en Kamishibai (proporcionat per la professora).

 

Condicions de l’avaluació:

 • El treball i la seva exposició comptaran com un examen important.
 • L’exposició oral s’ha de realitzar obligatòriament a la data acordada. En cas contrari, l’alumne obtindrà un zero en la competència d’expressió oral, en la dimensió literària i en la gestió de les TIC.
 • Els alumnes que formin part del treball han de parlar tots dos, ja que l’expressió oral comptarà com a nota individual.
 • El conte narrat en kamishibai ha d’estar explicat pels dos alumnes, ja que la seva lectura entonada complementarà la nota d’expressió oral.
 • El contingut de l’anàlisi comptabilitzarà dins l’apartat de la Dimensió literària de la matèria i serà la mateixa nota pels dos alumnes que hagin realitzat el treball. Tots dos són responsables de la totalitat del treball, no només d’una part.
 • La correcta i àgil gestió de les eines TIC per part dels alumnes es veuran reflectides en l’apartat corresponent de l’avaluació.

Seqüenciació i calendari de treball:

 • Sessió 1 (amb ordinadors): presentació del treball; organització en parelles; elecció del conte; lectura i resum dels enllaços facilitats (punts 1 i 2 del treball).
 • Sessió 2 (classe normal): lectura i anàlisi detallat dels elements del conte corresponent (punt 3); disseny en paper del cartell multimèdia (punt 4).
 • Sessió 3 (amb ordinadors): disseny del cartell multimèdia i planificar les mesures de seguretat (punts 5 i 6); repartir i assajar la presentació oral (punt 8a i 8b si ja està a punt).
 • Sessió 4 (classe normal): Elaboració de la versió narrada resumida del conte i de les il.lustracions que es mostraran en el kamishibai (punt 7).  Assajar (punt 8b).
 • Sessió 5: Exposicions orals

analisis-literario

Per a poder fer el treball d’investigació i anàlisi sobre el conte de Roald Dahl que us ha tocat, us caldrà anar per parts i seguir aquest ordre:

 1. Llegir aquests articles d’informació sobre l’autor i el seu estil:
  1. http://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/centenario-de-el-nacimiento-de-roald-dahl/48589
  2. http://www.diverbo.es/es/blog/lee-el-humor-mas-acido-de-roald-dahl/
  3. http://elbuscadordetusitalas.blogspot.com.es/2011/03/el-humor-negro-de-roald-dahl.html
  4. http://cinemania.elmundo.es/noticias/las-10-veces-que-roald-dahl-cambio-el-cine/
  5. http://www.bajoaragonesa.org/elagitador/cuentos-con-un-lado-oscuro-cuentos-completos-roald-dahl-editorial-alfaguara/
 2. Informar-vos sobre els aspectes de la narració abans de començar l’anàlisi: narrador,  punt de vista, personatges, temps, espais, gènere i subgènere, argument, tema, parts de la narració, intenció de l’obra…  Per entendre’ls, podeu consultar aquest enllaç de Materiales de lengua: http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/narracion/narracion.htm
 3. Analitzar com es desenvolupen cadascun dels aspectes teòrics de la narració en el conte que heu de presentar, és a dir, pel que fa als personatges, mirar com són, de quin tipus, si el nom és o no és rellevant per al seu caràcter, si estan caracteritzats de manera directa pel narrador o si els anem coneixent a poc a poc… i així amb tots els aspectes de la narració. Buscar citacions que exemplifiquin el que expliqueu, posar-les entre cometes i amb la pàgina de la que s’han extret.
 4. Buscar tres aspectes humorístics en el conte i citar-los entre cometes especificant la pàgina d’origen.
 5. Buscar tres aspectes de crítica en el conte i citar-los entre cometes especificant la pàgina d’origen.
 6. Dissenyar un cartell (primer en un foli horitzontal i una vegada supervisat, amb un suport informàtic) que us serveixi per exposar aquesta investigació. El cartell serà l’únic material de suport que podreu tenir a l’hora de l’exposició. Haurà de reunir obligatòriament els següents elements:
  • tres imatges relacionades amb el conte a exposar,
  • els cartells amb informacions sobre l’anàlisi, tindran un màxim de 10 paraules,
  • les citacions sobre narració han d’anar entre cometes amb el número de pàgina i podran sobrepassar el límit fixat de paraules,
  • la citació de tres aspectes humorístics del conte,
  • la citació de tres aspectes de crítica en el conte,
  • el cartell ha de contenir el títol del conte i el seu autor,
  • el cartell ha d’incloure el nom dels alumnes que participen en el treball, el curs i la classe.
 7. Construir el cartell amb els continguts per a l’exposició en format multimèdia, utilitzant el programa que us vagi millor. Recordeu que no heu de posar mai la vostra contrasenya del mail quan us doneu d’alta a un programa o a un lloc web!
 8. Buscar les mesures de seguretat que calgui per tal de poder dur a terme l’exposició a classe a la data acordada: realitzar una captura de pantalla del cartell acabat; fer-ne una fotografia amb el mòbil; enviar en un mail a la resta del grup; imprimir-ho en paper…

 

Temporització de les sessions:

 • Primera sessió, Hora-B: explicació del treball / elecció i lectura del conte / informació sobre l’autor / lectura de la teoria sobre els elements de la narració / anàlisi dels elements de la narració del conte escollit i recerca de citacions / repartiment de les tasques a fer durant la setmana.
 • Segona sessió, Hora-B: posada en comú de les tasques realitzades / elaboració del cartell a mà / supervisió de la professora / elaboració del cartell multimèdia definitiu (orientació Horitzontal).
 • Exposicions a classe dels treballs realitzats:
  • Contes 1,2,3,4 (més dos suplents)
  • Contes 5,6,7,8 (més dos suplents)
  • Contes 9 10,11,12,13:

 

Condicions de l’avaluació:

 • El treball i la seva exposició comptaran com un examen.
 • L’exposició oral s’ha de realitzar obligatòriament a la data acordada. En cas contrari, l’alumne obtindrà un zero en la competència d’expressió oral, en la dimensió literària i en la gestió de les TIC.
 • Els alumnes que formin part del treball han de parlar tots dos, ja que l’expressió oral comptarà com a nota individual.
 • El contingut de l’anàlisi comptabilitzarà dins l’apartat de la Dimensió literària i de comprensió lectora de la matèria i serà la mateixa nota pels dos alumnes que hagin realitzat el treball.
 • La correcta i àgil gestió de les eines TIC per part dels alumnes es veuran reflectides en l’apartat corresponent de l’avaluació.

 

El presente curso 2018-19 el departamento de Lengua y literatura castellana evaluará las competencias lingüísticas de los alumnos de la ESO atendiendo a las siguientes dimensiones y criterios:

 • 25% Conocimiento de la lengua 
 • 15% Comprensión lectora 
 • 15% Expresión escrita 
 • 10% Comunicación oral 
 • 15% Dimensión literaria 
 • 5% Dimensión actitudinal y plurilingüe 
 • 5% Competencia digital
 • 10% Comportamiento

Otras consideraciones:

Se realizarán por lo menos dos exámenes y/o actividades de evaluación cada trimestre, el valor de los cuales será aproximadamente de un 90% de la nota trimestral.

En los exámenes, pruebas evaluables y trabajos se descontará 0,1 p. por cada falta de ortografía, léxico, sintaxis y gramática hasta un total de 1 punto en 1º y 2º de ESO y  hasta 2 puntos en 3º y 4º.

Los alumnos que no demuestren haberse leído la lectura del trimestre no podrán aprobarlo hasta que lo hayan leído y realizado la actividad de recuperación indicada por el profesor.

La evaluación es continua ya que cada trimestre contiene todas las competencias evaluables.

Durante el segundo y tercer trimestres se propondrán actividades de recuperación de las evaluaciones no superadas.

Para aprobar el curso, será necesario tener aprobado el tercer trimestre y, por lo menos, otro de los dos restantes.

En el mes de junio, y siguiendo las directrices de la ley en curso, el alumnado que no haya superado con éxito los contenidos de la asignatura deberá realizar un examen y/o actividades de recuperación. También se contemplan exámenes y/o actividades de mejora de nota.

En el mes de septiembre, y siguiendo las directrices de la ley en curso, el alumnado que no haya superado con éxito los contenidos de la asignatura deberá realizar un examen de recuperación y, al mismo tiempo, deberá entregar, escritas a mano, las actividades de recuperación de la materia. Se evaluará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:

 • 60% Examen.
 • 30% Deberes de verano.
 • 10% Nota de seguimiento del curso.

Si un alumno no tiene superado el curso anterior, deberá presentar escritas a mano, unas actividades de recuperación (¨Moodle”) durante la última semana de enero de 2019.

Calificaciones

Para expresar los resultados de los aprendizajes y el nivel conseguido en las competencias se utilizan calificaciones cualitativas, que son:  no assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent (AE).

 

2018-19

Los viajes de Gulliver

Per saber algunes dades sobre “Los viajes de Gulliver”, el primer que podeu fer és veure aquesta presentació:

 

En aquest article que enllaço AQUÍ, podeu llegir l’argument detallat i entendre la crítica social i la ironia que amaga aquesta obra.

A continuació, podeu veure un dels contes que se n’ha fet en dibuixos animats:

I, per acabar, veurem el tráiler de la lliure i divertida versió en pel.lícula dirigida per Rob Lettermann el 2010:

No sabem com serà la versió teatralitzada que anirem a veure… Penseu que la literatura, el cinema, els dibuixos animats i el teatre són llenguatges diferents. Fixeu-vos bé en els detalls i en parlarem a la tornada.

Esperem que us agradi!